کرمان

در کرمان، ایران
امروز: دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر کرمان، در استان کرمان، ایران

اطلاعات شهر کرمان

آب و هوای شهر کرمان

سرعت باد: ۲۸.۹۷ کیلومتر در ساعت، از سمت: شمال غرب

رطوبت: ۱۰ درصد، فشار: ۲۷۹۰۳.۸۵ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۵:۴۵

ساعت: ۱۹:۳۲

دما: °۲۵ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۶ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۱ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۵ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۸ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۶ (سانتیگراد)