کرمان

در کرمان، ایران
امروز: شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر کرمان، در استان کرمان، ایران

اطلاعات شهر کرمان

آب و هوای شهر کرمان

سرعت باد: ۶.۴۴ کیلومتر در ساعت، از سمت: غرب

رطوبت: ۲۹ درصد، فشار: ۲۸۰۰۵.۴۵ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۵:۳۰

ساعت: ۱۷:۳۸

دما: °۲۱ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۰ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۷ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۰ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۶ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۰ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۶ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۹ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۵ (سانتیگراد)