پاساژهای کرمان در کرمان، ایران

۱. پاساژ اطلس کرمان

خیابان ابن سینا، شهر کرمان، استان کرمان، ایران

۲. پاساژ ایران کرمان

خیابان شریعتی، شهر کرمان، استان کرمان، ایران

۳. پاساژ ولیعصر کرمان

خیابان شریعتی، شهر کرمان، استان کرمان، ایران

۴. مجتمع کامپیوتر رضا کرمان

خیابان بهشتی ۱۴، شهر کرمان، استان کرمان، ایران